Search Result of "ตัวอ่อน"

About 130 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาตัวอ่อนของหอยเชอรี่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มจำนวนตัวอ่อน Sesamia cretica led. (Lepidoptera : Noctuidae) larvae โดยอาหารกึ่งเทียม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Ahmed Kamal Mourad

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, ImgAhmed Kamal Mourad

แหล่งทุน:ทุนมหาวิทยาลัย Alexandria ประเทศอิยิปต์

Img

งานวิจัย

ฤทธิ์กำจัดแมลงของสารข่าต่อการพัฒนาตัวอ่อนในหนอนกระทู้ผัก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgA. Pumchan

แหล่งทุน:ทุนวิทยานิพนธ์ ภาควิชาสัตววิทยา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเชื้อราก่อโรคในไข่และตัวอ่อนปลาบึก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณรงค์ อาบกิ่ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การศึกษาปรสิตระยะตัวอ่อนกลุ่ม Gnathiid จากปลาทะเลในอ่าวไทยบริเวณจังหวัดชลบุรี (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. อภิฤดี สงสุข

แหล่งทุน:หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดระบบและนิเวศวิทยาของสัตว์ (หน่วยวิจัยย่อยปรสิตวิทยา)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

ตัวอ่อนของหนอนตัวกลมในหอยทากยักษ์ Achatina fulica Bowdich(1822) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
1234567