Search Result of "ตัวบ่งชี้"

About 94 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาตัวบ่งชี้การสร้างศักยภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดของแมลงน้ำกินได้ในประเทศไทย: คุณค่าทางโภชนาการ ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและการสะสมทางชีวภาพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจในการตรวจสอบภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดในม้าแข่ง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาตัวบ่งชี้ชีวภาพของโรคข้อเสื่อม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
12345