Search Result of "ตัวกระตุ้น"

About 15 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2553

หัวเรื่อง:การเตรียมเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาฟิชเชอร์-โทรปช์ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ที่เติมตัวกระตุ้นบนตัวรองรับซิลิกา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, Imgนางพัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การผลิตถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากเปลือกเมล็ดทานตะวัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:การออกแบบตัวควบคุมสำหรับตัวกระตุ้นแบบชั้นคู่ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยทฤษฏีการป้อนกลับเชิงปริมาณร่วมกับวิธีการออกแบบพีคิว

Img

Researcher

ดร. บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช, เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. พงศกร จันทรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัสดุศาสตร์, มาตรวิทยา, ตัวรับรู้และตัวกระตุ้น

Resume

Img