Search Result of "ตัดเปลือกหุ้มเมล็ด"

About 12 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ด้วยวิธี scarification

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ความร้อนแห้งและการตัดเปลือกหุ้มเมล็ดต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์บวบหอม

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (พิเศษ)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้กรดซัลฟิวริก น้าร้อน และความเย็นต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ (Ipomoea alba L.)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:ผลของการใช้กรดซัลฟิวริก น้ำร้อน และความเย็นต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ (Ipomoea alba L.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ตระกูลแตงบางชนิด (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบประมาณมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF))

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก , เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์

Resume

Img

Researcher

ดร. วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, วิทยาศาสตร์เมล็ดพันธุ์

Resume