Search Result of "ตะไคร้หอม"

About 32 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลของสารสกัดจากตะไคร้หอมและสารสกัดจากสะเดาต่อเอนไซม์ทำลายพิษในเห็บสุนัข (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัยและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การโคลนยีนเทอร์ปีนซินเทสที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกลิ่นของตะไคร้หอม และมะกรูด

ผู้เขียน:Imgกิตติยา แสงสว่าง

ประธานกรรมการ:Imgพัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของแบคทีเรียบริเวณรากตะไคร้หอมต่อการเจริญเติบโตและการสร้างสารสำคัญของพืช

ผู้เขียน:Imgพิชามญชุ์ อินต๊ะโม

ประธานกรรมการ:Imgศวพร ศุภผล, Imgดร.ศวพร ศุภผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนายาจุดกันยุงจากตะไคร้หอม มะกรูด เปลือกส้มเขียวหวาน และแกนปอสา

ผู้เขียน:Imgสุจีบังอร เข็มทอง

ประธานกรรมการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ความชุกของเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ภาคเหนือของประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตะไคร้หอม

ผู้เขียน:Imgปัทมา ชาญป้อม

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวกมลพรรณ มินจ้อย

กรรมการวิชาเอก:Imgมาลี ณ นคร

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย มณฑล สุกใส

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img
Img

ที่มา:กองทุนสนับสนุนการวิจัยและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลของสารสกัดจากตะไคร้หอมและสารสกัดจากสะเดาต่อเอนไซม์ทำลายพิษในเห็บสุนัข

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ผลการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ต่อการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในเต้านมของแม่โคนมระยะให้น้ำนม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นทากันยุงจากส่วนผสมของน้ำมันตะไคร้หอม น้ำมันมะกรูด และน้ำมันผิวส้ม

ผู้เขียน:Imgพงษ์ศิริ วินิจฉัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสารสกัดจากตะไคร้หอม (Cymbopogon winterianus Jewitt) ต่ออัตราการตาย และระดับเอนไซม์ทำลายพิษบางชนิดในลูกน้ำยุงรำคาญ (Culex pipiens quinquefasciatus)

ผู้เขียน:Imgวรสรรค์ ธรรมสรางกูร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ศิริพรรณ ตันตาคม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สารที่เป็นพิษต่อแมลง, สารกำจัดแมลงและการใช้สารอย่างปลอดภัย (Insecticide and their Application), สารกำจัดแมลงจากพืช (Plant Insecticides)

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศิริพรรณ สุขขัง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช, พฤกษเคมี, การใช้ประโยชน์จากไซยาโนแบคทีเรีย

Resume

Img

Researcher

นาย ณรงค์ อาบกิ่ง

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:งานตรวจวินิจฉัยทางสัตวแพทยสาธารณสุข และจุลชีววิทยา (แบคทีเรีย,รา)

Resume

Img

Researcher

ดร. สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตโคนม

Resume

12