Search Result of "ตะกั่วในเลือด"

About 8 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระดับตะกั่วในเลือดของนกล่าเหยื่อในประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาระดับตะกั่วในเลือดของคนงานพ่นสีรถยนต์ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgศรัณยา คงทอง

ประธานกรรมการ:Imgพูลศิริ กิจวรรณ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:Chiangmai Veterinary Journal

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาระดับตะกั่วในเลือดของนกนางนวลธรรมดา(Larus brunnicephalus) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน และตะกอนดินณ สถานที่พักตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

Img

Researcher

นางสาว เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พยาธิวิทยาวินิจฉัยในสุนัขและแมว, อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและการฟื้นฟูสุขภาพของนกล่าเหยื่อหรือนกนักล่า, โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในสัตว์ป่า

Resume