Search Result of "ตลาดโลก"

About 40 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย "งานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก"

หัวเรื่อง:การอบแห้งสมุนไพรด้วยลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟแบบเป็นช่วง

Img

ที่มา:การพัฒนาคุณภาพและผลผลิตข้าวโพดฝักสดของไทยมุ่งสู่ตลาดโลก ณ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวเรื่อง:ปัญหา/อุปสรรคการผลิตข้าวโพดหวาน และแนวทางการพัฒนาข้าวโพดหวานในอนาคต : พันธุ์

Img
Img

งานวิจัย

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์SMEsสู่ตลาดโลก(Global Reach) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช, Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:อุตสาหกรรมพัฒนาเพื่อสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, Imgนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, ImgDr. Jonaliza Lanceras-Siangliw, Imgดร. จิรพงศ์ ใจรินทร์, Imgดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา, Imgดร. วินิตชาญ รื่นใจชน, Imgดร.มีชัย เซี่ยงหลิว, Imgดร.ลัดดาวัลย์ กรรณนุช, Imgดร.วินธัย กมลสุขยืนยง, Imgนายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์, Imgนายสุรเดช ปาละวิสุทธิ์, Imgนายอนุชา พลับพลา, Imgนายอภิชาติ เนินพลับ, Imgนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, Imgรศ. ดร. ประไพศรี ศิริจักรวาล, Imgรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาสู่ตลาดโลกโครงการวิจัย ปทุมมา: วิทยาการปรับปรุงพันธุ์และการประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgคุณเรณู เอี่ยมธนาภรณ์, Imgคุณวิภาดา ทองทักษิณ, Imgคุณเอกชัย บูรณะไทย, Imgดร. ปิยะเกษตร สุขสถาน, Imgดร. อรนุช ลีลาพร, Imgดร. อุทัย จารณศรี, Imgดร.ธราธร ทีรฆฐิติ, Imgดร.ยินดี ชาญวิวัฒนา, Imgนายลิขิต มณีสินธุ์, Imgผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี, Imgผศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ, Imgรศ.ดร.นพมณี โทปุญญานนท์, Imgอ. ธีรพันธุ์ โตธิรกุล, Imgอ.ทิพวัลย์ สุกุมลนันทน์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้และการประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ตลาดโลก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, Imgนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgจุรีรัตน์ ประสาร, Imgณัฐพร สุวรรณเมฆ, Imgนรรจพร เรืองไพศาล, Imgวัฒนา กลิ่นสุคนธ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (6)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เอกลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยในตลาดโลก (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Orachos Napasintuwong, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:วัฒนธรรมการกินของไทย: จากอดีต ปัจจุบันและการนำสู่การแข่งขันในตลาดโลกอนาคต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การส่งออกของผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปแช่แข็งของไทยในตลาดโลกและตลาดญี่ปุ่น

ผู้เขียน:Imgจีระนัย ประทีป

ประธานกรรมการ:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12