Search Result of "ตลาดแรงงาน"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความพร้อมของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปัทมา จันทร์เจริญสุข, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว นวลพรรณ ไม้ทองดี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์แรงงาน, เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Resume

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานธุรกิจไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรญา เล็กกัมพร, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนทุนวิจัย ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศวท.

หัวเรื่อง:ความพร้อมของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปัทมา จันทร์เจริญสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทโฟร์ บิซิเนท จำกัด

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมความรู้คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานสำหรับผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสมคิด สันตะจิตโต

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการประสานพลังความร่วมมือระหว่างองค์กรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับองค์กรธุรกิจเอกชนในการเตรียมความพร้อมกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของคนพิการในการเข้าสู่ตลาด แรงงาน:กรณีศึกษา ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgถนอมศรี ทองรักขาว

ประธานกรรมการ:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ

กรรมการวิชารอง:Imgนางทัศนีย์ ชังเทศ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมการอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางยุพิน เจนจริยโกศล

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การเลือกปฏิบัติต่อสตรี (2014)

ผู้แต่ง:ImgMs.Nuanphan Maithongdee, Lecturer,

วารสาร:

12