Search Result of "ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"

About 391 results
Img

ที่มา:ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมแห่ตามกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน ปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนและความผันผวนของอัตราผลตอบแทน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบ Noise Traders ของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงเฉพาะของบริษัทและบรรษัทภิบาล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม:กรณีศึกษาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาบัญชี หมวดงบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ลักษณะหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img
12345678910...