Search Result of "ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"

About 383 results
Img

ที่มา:บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงเฉพาะของบริษัทและบรรษัทภิบาล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน ปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนและความผันผวนของอัตราผลตอบแทน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบ Noise Traders ของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมแห่ตามกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบ Noise Traders ของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
12345678910...