Search Result of "ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย"

About 391 results
Img

ที่มา:บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงเฉพาะของบริษัทและบรรษัทภิบาล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมแห่ตามกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน ปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนและความผันผวนของอัตราผลตอบแทน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบ Noise Traders ของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประมาณค่าโวลาติลิตี้และค่าความเสี่ยงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรชัย เปสี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...