Search Result of "ตลาดส่งออก"

About 37 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ส้มโอ ทำไมตลาดส่งออกไม่สดใสเท่าที่ควร (2008)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Nongnuch Angyurekul, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็งของประเทศไทยในตลาดส่งออกที่สำคัญ

ผู้เขียน:Imgนฤพนธ์ ธนารักษ์สิริถาวร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชารอง:Imgเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตลาดส่งออกของเล่นเด็กของไทย

ผู้เขียน:Imgณัฐพล คิดรังสรรค์

ประธานกรรมการ:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรนันท์ กิตติอัมพานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgรัตน์ทนา สังข์พงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารเคหการเกษตร

หัวเรื่อง:ส้มโอ ทำไมตลาดส่งออกไม่สดใสเท่าที่ควร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของไทย ในตลาดส่งออกที่สำคัญ

ผู้เขียน:Imgณัทธร กสิบุตร

ประธานกรรมการ:Imgนายบุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเดชรัต สุขกำเนิด

กรรมการวิชารอง:Imgเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวของไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ตลาดส่งออกไก่สดแช่แข็งของไทย

ผู้เขียน:Imgโกมล วชิรเดชกุล

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยวัฒน์ คนจริง, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอรุณ เกียระสาร, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยระบบ Logistics และ Supply Chain สินค้าเกษตรเพื่อขยายตลาดส่งออกไปประเทศในเอเชียปี 2553 : กรณีศึกษามันสำปะหลัง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงที่ของผลไม้แปรรูปในตลาดส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอาทิตย์ อ่างแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสันติยา เอกอัคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ศักยภาพตลาดส่งออกของผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และหวาย

ผู้เขียน:ImgChirapan Kuladilok, Imgนางวิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

At present hard-wood logs and finished products are scarce. Products made of bamboo and rattan, in the form of basketwork, wickerwork, furnitures and others are produced to take the place of these hard-woof products. Those kinds of product become popular exporting commodities in the world market. So the feasibility study of the potential of export market for bamboo/rattan products is deemed necessitated in order to understand the existing situation, manufacturing structure, exporting, problems, and obstacles if any. The factors impacting the change or expansion in Thailand’s and World export market will also be analysed and policy guidelines and measures for expanding export of the main products recommended. The study utilized secondary international trade data and gathers primary data from 16 exporters and 30 non-exporting producers. The period studied spans between 1977 and 1987. The study finds bamboo/rattan products to have great potential for exporting both in Thailand and on World market. Rattan furniture is found to have good exporting prospect for Thailand, but the scarcity of its raw material will become a big problem, and without proper rectification, the export will come to a halt in 1992. Apart from that, the other problems Thailand is now experiencing, gathered from interviewing the exporters, are: low quality of raw materials, low standard of product, unpopular product design, poor packing, low level of government support, red tape and complicated export procedures, high tax burden, etc. In order to enhance the prospect of exporting in the future , the followings are recommended : promoting the production of raw materials, selection good species of bamboo and rattan for cultivation, imposing strict control of product standards, redesigning products which better correspond to the need of foreign market, and implifying export procedures. If the above recommendations are all implemented, Thailand’s export market will be more promistng, particularly in EEC, U.S.A., and Japan.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 011, Issue 2, Jul 90 - Dec 90, Page 105 - 116 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเชื่อมโยงราคาตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกเนื้อไก่ไทยไปประเทศญี่ปุ่น

ผู้เขียน:Imgจิตรา ตรีพิเชฐกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ส่วนครองตลาดส่งออก และอุปสงค์การนำเข้าน้ำสับปะรดจากไทย

ผู้เขียน:Imgณธัชพงศ์ รักศรี

ประธานกรรมการ:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12