Search Result of "ตลาดพลังงาน"

About 2 results
Img

ที่มา:กระทรวงพลังงาน

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยสินเชื่อพลังงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Investment , Mutual Fund, Business Finance, Fin Tech Startup

Resume