Search Result of "ตลาด"

About 1211 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

หัวเรื่อง:การเตรียมความพร้อมขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก) ในการดำเนินธุรกิจทางการตลาดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กนกอร สีมานนท์, อาจารย์

Img

ที่มา:ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การไหลของข้อมูลในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน

หัวเรื่อง:ปัจจัยกำหนดการปฏิบัติที่ยุติธรรมหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อขายในบัญชีเงินสด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ส้มโอ ทำไมตลาดส่งออกไม่สดใสเท่าที่ควร (2008)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Nongnuch Angyurekul, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตซอสซีฟู้ดบรรจุขวดแก้วเพื่อการทดสอบตลาด (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท ชินชิมา จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อทดสอบตลาดสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร, Imgนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, Imgนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, Imgนางสาวอันฟาล ตาเละ, Imgนายปฐวี พวงจิตร

แหล่งทุน:โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

12345678910...