Search Result of "ตฤณสิษฐ์ไกรสินบุรศักดิ์"

About 7 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย กันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ชีวกลศาสตร์ทางกล การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางกล, เศรษฐศาสตร์พลังงาน, การปรับอากาศ

Resume

Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลความเเข็งแรงของรอยเชื่อมผ้าใบจากการเชื่อมด้วยลมร้อน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงวแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การแปลงสภาพชีวมวลและวัสดุเหลือทิ้ง, การอนุรักษํพลังงานในอาคารและโรงงาน, การควบคุมมลพิษทางอากาศ

Resume