Search Result of "ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักด"

About 6 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การสูญเสียความร้อนของอากาศภายใต้การไหลท่อผ้าใบ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงเเสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นาย กันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ชีวกลศาสตร์ทางกล การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางกล, เศรษฐศาสตร์พลังงาน, การปรับอากาศ

Resume