Search Result of "ตราสินค้า"

About 113 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคต่อการตลาดแบบยั่งยืนต่อคุณค่าตราสินค้าของร้านกาแฟX (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนวัฒน์ บริสุทธิ์บัวทิพย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 หมวด 1.3 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร (1)โครงการพัฒนาคณาจารย์ภาควิชาการตลาด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าของเสื้อผ้าการออกแบบแฟชั่นไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456