Search Result of "ตรวจสอบ"

About 1886 results
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ชุดตรวจสอบไวรัสพืชแบบรวดเร็ว (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Ratchanee Hongprayoon, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

เครื่องมือตรวจสอบตำหนิบนพื้นผิววัสดุธรรมชาติ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

Histological determination of carbon storage organs in Dendrobium sp. (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเรืองแสงความร้อน (TL) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฐวัฒน์ เกษเทศ, Imgนนทรัตน์ นิ่มสุวรรณ

แหล่งทุน:อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบโครงสร้างภายในอุปกรณ์ขนาดใหญ่ด้วยกล้องถ่ายภาพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดตรวจสอบหมู่เลือดแมว (Feline Blood Typing Test kit) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดตรวจสอบสารสำคัญอย่างง่ายและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากสารสกัดพญายอ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวภคพร สาทลาลัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

12345678910...