Search Result of "ด้วยลมร้อน"

About 116 results
Img

งานวิจัย

เครื่องทอดลมร้อน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgกิตตินาถ วรรณิสสร

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดสร้างตู้อบลมร้อนแบบ Hybrid Solar Dryer (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกฤษณะ เต็มตระกูล

แหล่งทุน:บริษัท อารยโชดทรัพย์ จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดสร้างตู้อบลมร้อนแบบ Hybrid Solar Dryer (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกฤษณะ เต็มตระกูล

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ ( น.ส.กมลกานต์ คุ้มญาติ)

Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องอบลมร้อนด้วยรังสีจากหลอดอินฟราเรด (2018)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลความเเข็งแรงของรอยเชื่อมผ้าใบจากการเชื่อมด้วยลมร้อน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงวแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องทอดลมร้อนอาหารสุนัขโดยใช้สายพาน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

เปรียบเทียบการอบแห้งเครื่องแกงด้วยเตาอบลมร้อนและเตาอบไมโครเวฟสุญญากาศ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส. ศศิธร ศิริทัพ

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าสับปะรดด้วยวิธีการหมักและการอบแห้งด้วยลมร้อน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, Imgผศ. สุเมธ เทศกุล

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

123456