Search Result of "ดูดซับ"

About 813 results
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องผลิตเจลดูดซับโลหะหนัก (2018)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของฝนกรด และปุ๋ยที่มีต่อการดูดซับสารรังสี 134Cs and 60Co โดยหญ้าขน (1998)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาความเป็นพิษของน้ำมันสบู่ดำโดยการดูดซับ (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมวิธีผลิตกระดาษสาดูดซับนำ้มัน (2015)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักบางชนิดโดยหญ้าแฝก (จังหวัดกาญจนบุรี) (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img

งานวิจัย

การใช้หญ้าแฝกดูดซับมลสาร สารพิษ และบำบัดน้ำเสียในแหล่งชุมชน (กรุงเทพฯ) (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
Img

งานวิจัย

การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนโลหะหนักโดยการใช้เปลือกส้มโอดูดซับ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ส่วนกลาง มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้หญ้าแฝกดูดซับมลสาร สารพิษและบำบัดน้ำเสียในแหล่งชุมชน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้หญ้าแฝกดูดซับโลหะหนักจากน้ำเสียและดินหาง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12345678910...