Search Result of "ดุษฎีบัณฑิต"

About 80 results
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

การศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (2014)

นักวิจัย:Imgดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2541-2552 (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234