Search Result of "ดุษฎีบัณฑิต"

About 81 results
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

การศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (2014)

นักวิจัย:Imgดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา, รองศาสตราจารย์

Doner:มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น ครั้งที่ 3 ปี 2561 (2018)

นักวิจัย:Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2541-2552 (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์

แหล่งทุน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (5)

Img
Img
Img
Img
12345