Search Result of "ดุลยทัศนี แสนวัง"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. นภาพร เปี่ยมสง่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฃกลศาสตร์ของของไหล , การไหลในทางน้ำเปิด, การป้องกันน้ำท่วม

Resume

Img

Researcher

ดร. กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Water Resources Development, Fluid Mechanics, Hydraulic , Water Resources Management and Policy, Basic research

Resume