Search Result of "ดีเอ็นเอตัวตรวจ"

About 8 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การวินิจฉัยโรคและพัฒนาดีเอ็นเอตัวตรวจของเชื้อสาเหตุโรคเนื้อแกร็นในสับปะรด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หัวเรื่อง:การวินิจฉัยโรคและพัฒนาดีเอ็นเอตัวตรวจของเชื้อสาเหตุเนื้อแกนในสับปะรด

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวินิจฉัยโรคและพัฒนาดีเอ็นเอตัวตรวจของเชื้อสาเหตุเนื้อแกรนในสับประรด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวินิจฉัยโรคและพัฒนาดีเอ็นเอตัวตรวจของเชื้อสาเหตุโรคผลแกนในสับปะรด

ผู้เขียน:Imgเทอดพงษ์ คงสนุ่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวินิจฉัยโรคและพัฒนาดีเอ็นเอตัวตรวจ ของเชื้อสาเหตุเนื้อแกรนในสับประรด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์