Search Result of "ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ"

About 44 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาการลดการทรุดตัวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯโดยวิธี Surcharging (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอรุณ ปราบมาก

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศักยภาพของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ในการป้องกันการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน

ผู้เขียน:Imgมณีรัตน์ เทียมทัน

ประธานกรรมการ:Imgดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การสัมมนาวิศวกรรมงานทาง ครั้งที่ 3, 5 6 มิถุนายน 2551, กรมทางหลวง

หัวเรื่อง:การลดการทรุดตัวของถนนบนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯโดย Surcharging

Img

ที่มา:การสัมมนาวิศวกรรมงานทาง ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การลดการทรุดตัวของถนนบนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯโดยวิธี Surcharging

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาพฤติกรรมการสั่นของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ เนื่องจากแรงแผ่นดินไหว

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดีเด่น (2010)

ผลงาน:กำลังรับแรงเฉือนประสิทธิผลของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยการทดสอบแรงอัดแบบไร้ขอบเขต ชนิดวัดแรงดูด และการทดสอบแรงอัดสามแกน

นักวิจัย: Imgนาย วศัน สุทธินุ่น Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) -การสัมมนาวิศวกรรมงานทาง ครั้งที่ 3, 5 6 มิถุนายน 2551, กรมทางหลวง, กรุงเทพฯ

หัวเรื่อง:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) - การลดการทรุดตัวของถนนบนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯโดยวิธี Surcharging

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมของเข็มพืดในชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยกลศาสตร์มวลต่อเนื่อง

ผู้เขียน:Imgองอาจ นวลปลอด

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือและปรับแก้ข้อมูลชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ

ผู้เขียน:Imgเอกพงศ์ กิตติพัฒนศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSutharin Sthapitanonda

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:พฤติกรรมโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพานบนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ

Img

ที่มา:โยธาสาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาฐานข้อมูลดินทางวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน : กรณีศึกษาพื้นที่ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:กำลังรับแรงเฉือนประสิทธิผลของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยการทดสอบแรงอัดแบบไร้ขอบเขต ชนิดวัดแรงดูด และการทดสอบแรงอัดสามแกน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Post-Surcharge Secondary Settlement ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 7

ผู้เขียน:Imgอรุณ ปราบมาก

ประธานกรรมการ:Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJutha Sunitsakul, Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, ImgAttasit Sawatparnich

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123