Search Result of "ดินทราย"

About 69 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการบรรเทาการอัดแน่นของดินทรายแป้งในไร่อ้อย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาถ่านชีวภาพที่อุดมไปด้วยไนโตรเจนเพื่อใช้เป็นสารบำรุงดินสำหรับดินทราย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รมิดา รัตนคาม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img
1234