Search Result of "ดินถล่ม"

About 160 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำระบบ Early Warming สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แบบจำลองเพื่อการประเมินค่า API วิกฤติสำหรับการเตือนภัยดินถล่ม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกันและสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ: พื้นที่ต้นแบบบ้านดอยช้าง ตำบลวารี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ระยะที่ 2) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลภัทร์ พิสิษฐ์กุล, Imgดร.สันติ ไทยยืนวงศ์, Imgนางสาวลักษมี ศรีเจริญ, Imgนางสาวศิริภรณ์ ฟ้าคำต้น, Imgนายดำรงค์ ปิ้งสุวรรณ, Imgนายธีรไนย์ นุ้ยมาก, Imgนายราเมศร์ สุขเจริญ, Imgนายวรวัชร์ ตอวิวัฒน์, Imgนายสมศักดิ์ เลิศประเสริฐพันธ์, Imgนายสิริศาสตร์ ยังแสนภู, Imgนายอภิสิทธิ์ บุญโพธิ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

12345678