Search Result of "ดินตะกอน"

About 209 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณภาพดินตะกอนบริเวณอ่ายไทยตอนบน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอลงกต อินทรชาติ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

คุณภาพดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน (2010)

ผู้แต่ง:ImgMr.Alongot Intarachart, ImgMs.KANOKWAN KHAODON, ImgMr.ATTAWUT KHANTAVONG,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงของฟอสฟอรัสในดินตะกอนพื้นท้องน้ำในพี้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...