Search Result of "ดารณี ฐิติประยูรวงศ์"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การทำเหมืองข้อมูลเพื่อการค้นพบความรู้โรคไข้เลือดออก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

การประชุมวิชาการ

A Data Mining Framework for building Dengue infection disease Model

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Data Mining of Dengue Infection Using Decision Tree

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทำเหมืองข้อมูลโรคไข้เลือดออก

ผู้เขียน:Imgดารณี ฐิติประยูรวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume