Search Result of "ดารณี ฐิติประยูรวงค์"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

DATA MINING ON DENGUE VIRUS DISEASE

ผู้แต่ง:Imgดารณี ฐิติประยูรวงค์, ImgPrapat Suriyaphol, ImgDr.Nuanwan Soonthornphisaj, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การทำเหมืองข้อมูลเพื่อการค้นพบความรู้โรคไข้เลือดออก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Machine Learning, AI

Resume