Search Result of "ดัดแปลง"

About 295 results
Img

งานวิจัย

ผลของการลดอุณหภูมิ อุณหภูมิการเก็บรักษาและการดัดแปลงสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพเห็ดฟาง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img

งานวิจัย

การใช้เทคนิคโปรติโอมิคเพื่อพัฒนาการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานโรคใบด่างจุดวงแหวน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนานวัตกรรมระบบการบรรจุแบบดัดแปลงสภาพบรรยากาศสำหรับผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, อาจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมระดับโรงเรือน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (6)

Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทยจากการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอ.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

แหล่งทุน:ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Img

งานวิจัย

การสร้างไหมดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อการต้านทานโรค (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...