Search Result of "ดัชนีพืชพรรณ"

About 35 results
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดระหว่างดัชนีพืชพรรณกับผลผลิตปาล์มน้ำมันจากทะลายผลสดด้วยภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท 8 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ดัชนีพืชพรรณจากข้อมูลดาวเทียมไทยโชต สำหรับการจำแนกชนิดป่าในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgตวงรัตน์ คล้ายเดช

ประธานกรรมการ:Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินค่าความชื้นในดินโดยใช้ดัชนีพืชพรรณบริเวณไร่มันสำปะหลัง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่50

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณและช่วงอายุของยางพารา โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม SMMS

Img

ที่มา:การประชุมเกษตรวิชาการ ครั้งที่ 50

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณและช่วงอายุของยางพาราโดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม SMMS

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณเพื่อจำแนกประเภทป่าของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย สรวิศ สุภเวชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การประมวลผลภาพถ่ายจากดาวเทียม, ระบบกำหนดตำแหน่งพิกัด GNSS

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินค่าความชื้นในดิน โดยใช้ดัชนีพืชพรรณ บริเวณไร่มันสำปะหลัง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgขนิษฐา สุทธิบริบาล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgปิยพงษ์ ทองดีนอก

Img
12