Search Result of "ดัชนีคุณภาพ"

About 51 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาดัชนีคุณภาพและผลิตภาพของดินเพื่อการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ดัชนีคุณภาพของมะละกอพันธุ์ฮาวายโดยใช้เทคนิคแผนภาพความชอบ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ดัชนีคุณภาพของลองกองต่อการยอมรับของผู้บริโภค

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มก.

หัวเรื่อง:ดัชนีคุณภาพของแก้วมังกรต่อการยอมรับของผู้บริโภค

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ดัชนีคุณภาพของแก้วมังกรต่อการยอมรับของผู้บริโภค

123