Search Result of "ดัชนีความชุ่มชื้นของดิน"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากการวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดและค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดิน บริเวณลุ่มน้ำแม่แมะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Img
Img

Researcher

ดร. ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Hydrometeorology, micrometeorology, evapotranspiration Remote Sensing, Energy balanec

Resume

Img

Researcher

ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ดินป่าไม้ Forest Soil , ธาตุอาหารพืชป่า, การปลูกสร้างสวนป่า, วนวัฒนวิทยา

Resume