Search Result of "ดอกหน้าวัว"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่84ดอกหน้าวัว

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่84ดอกหน้าวัว
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: HrvqnoUPpCE
Updated: 2012-11-18T08:37:18.000Z
Duration: 338 seconds


Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวเคมี และสรีรวิทยาระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของดอกหน้าวัว 5 สายพันธุ์ และศึกษาวิธีการลดอาการสะท้านหนาวในดอกหน้าวัว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวเคมี และสรีรวิทยาระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของดอกหน้าวัว 5 สายพันธุ์ และศึกษาวิธีการลดอาการสะท้านหนาวในดอกหน้าวัว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ผลของสารเคลือบผิวต่อการลดอาการสะท้านหนาวของดอกหน้าวัวพันธุ์เชียร์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การนำเสนองานวิจัยระดับดี (2010)

ผลงาน:ผลของอุณหภูมิต่ำต่อการเกิดอาการสะท้านหนาวและการเสื่อมสภาพของดอกหน้าวัว 5 พันธุ์

นักวิจัย: Imgดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ salicylic acid ต่อการเสื่อมสภาพ และการเกิดอาการสะท้านหนาวในดอกหน้าวัว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงการเกิดออกซิเดชันไขมันบนเยื่อหุ้มจานรองดอกหน้าวัวระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal)

หัวเรื่อง:ผลของสารเคลือบผิวต่อการลดอาการสะท้านหนาวของดอกหน้าวัวพันธุ ์เชียร์(Anthurium andraeanumL. cv. Cheers)

Img

ที่มา:Kasetsart Extension Journal

หัวเรื่อง:โอกาสและความท้าทายการส่งออกดอกหน้าวัวของประเทศไทยในอนาคต

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิต่ำต่อการเกิดอาการสะท้านหนาวและการเสื่อมสภาพของดอกหน้าวัว 5 พันธุ์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิต่ำต่อการเกิดอาการสะท้านหนาวและการเสื่อมสภาพของดอกหน้าวัว 5 พันธุ์

Img

Researcher

ดร. สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

Resume

12