Search Result of "ดวงจิต โตไทยะ"

About 5 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การชักนำให้หงส์เหินกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาในสภาพปลอดเชื้อ (2013)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้รังสีแกมมาชักนำให้หงส์เหินกลายพันธุ์ในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ผู้เขียน:Imgดวงจิต โตไทยะ

ประธานกรรมการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาไม้ดอก, พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ การผลิตและการขยายพันธุ์พืชสวน

Resume

Img

Researcher

นาย ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช ไม้ดอก, การจัดการสนามหญ้าและสนามกอล์ฟ, การผลิตไม้ดอกและการจัดดอกไม้ , การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับชนิดใหม่ ๆ

Resume

Img

Researcher

ดร. พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume