Search Result of "ดร.เสมอแข จงธรรมานุรักษ์"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มโลหะผสมนิกเกิล-ไทเทเนียม โดยเทคนิคการสะสมทางไฟฟ้าแบบร่วม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์, Imgดร.เสมอแข จงธรรมานุรักษ์, Imgแสงธรรม ศรีโกมล

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โลหะจำรูปวัสดุฉลาดวัสดุที่มีคุณสมบัติแม่เหล็ก , โลหะเชิงผง, การสกัดโลหะ, การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบ, materials for energy harvesting, เทคโนโลยีการผลิตวัสดุ

Resume