Search Result of "ดร.เรวัตร ใจสุทธิ"

About 8 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเส้นด้ายกึ่งตัวนำหลายฟังก์ชันที่มีความเสถียรสูงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์แบบสวมใส่ (2018)

หัวหน้าโครงการ:ดร.เรวัตร ใจสุทธิ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เรวัตร ใจสุทธิ

แหล่งทุน:แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

สารประกอบยางธรรมชาติที่มีสมบัติการนำไฟฟ้า (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

Researcher

ดร. ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

Development of Polyaniline-Coated Cotton Yarn for Wearable Ammonia Gas Sensor

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

Researcher

ดร. วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume