Search Result of "ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสำนักทดสอบทางการศึกษา มศว., Imgอาจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล

แหล่งทุน:สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนามาตรวัดการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (2017)

หัวหน้าโครงการ:ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล, Imgดร.อัจศรา ประเสริฐสิน

แหล่งทุน:สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัยการศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา

Resume