Search Result of "ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์"

About 1 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง: กรณีศึกษาสุกร (2013)

หัวหน้าโครงการ:ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ