Search Result of "ดร.สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน"

About 5 results
Img

งานวิจัย

Khao Chong Project, Thailand (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน

แหล่งทุน:SMITHSONIAN TROPICAL RESEARCH INSTITUTE

Img
Img
Img

Researcher

ดร. แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผลกระทบทางนันทนาการ, การจัดการการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวในพื้นที่คุ้มครอง

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume