Search Result of "ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาตัวแปรสุ่ม Negative Binomial Erlang (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวศิริพร คงรอด

แหล่งทุน:ภาควิชาสถิติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาย ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถิติ, ความน่าจะเป็น

Resume