Search Result of "ดร.วินัย นาดี"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการบริโภคข้าวและปัจจัยกำหนดราคาข้าวในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาข้าวไรซ์เบอรี่ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว สุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Quantitative Analysis in Agricultural Economics, Production Economics , Social Psychology, Consumer Attitudes and Behaviour , Economics of Farm management, Food economics

Resume