Search Result of "ดร.ละออ โควาวิสารัช"

About 1 results
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบย้อนกลับข้าว GAP (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ละออ โควาวิสารัช

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)