Search Result of "ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล"

About 7 results
Img

Researcher

นาง กัญญา สุจริตวงศานนท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงสาหร่าย แพลงก์ตอนสัตว์ , การนำสาหร่ายไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลา แพลงค์ตอนสัตว์ และทำผลิตภัณฑ์อาหารคน

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกัญญา สุจริตวงศานนท์, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

Researcher

นาย สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว สมจิต อ่อนเหม

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ช่อลัดดา เที่ยงพุก

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การเเปรูปผัก และผลไม้ การศึกษาอายุการเก็บ

Resume