Search Result of "ดร.ภูมิน นุตรทัต"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกรดอินโดล-3-แอซีติก และการทำผลิตภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

Researcher

ดร. นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยา พันธุกรรม และชีวโมเลกุล, สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ (ยีสต์และแบคทีเรีย) เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ (ยีสต์และแบคทีเรีย)

Resume