Search Result of "ดร.ปราโมทย์ สิริโรจน์"

About 2 results
Img

งานวิจัย

โครงการออกแบบบ่อแก็สชีวภาพจากเศษอาหารโรงเลี้ยงทหาร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริพงษ์ เทศนา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ สิริโรจน์

แหล่งทุน:ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรี

Img

Researcher

นาย ศิริพงษ์ เทศนา

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์เซ็นเซอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ มาตรวิทยาการแผ่รังสี

Resume