Search Result of "ดร.ชุติมา เทพฤทธิ์"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การตรวจหาเชื้อไวัสซิกาเบื้องต้นในปัสสาวะด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชุติมา เทพฤทธิ์, Imgศ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Nanomaterials, Inorganic Chemistry

Resume