Search Result of "ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์"

About 3 results
Img
Img
Img

Researcher

นาย ชัยฤกษ์ จักรพัฒนจิต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง การออกแบบระบบไฟฟ้า การป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลัง

Resume