Search Result of "ดร. เฉลิมพล เกตุมณี"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Screening sugarcane (Saccharum sp.) genotypes for salt toleranceusing multivariate cluster analysis

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img Img Img

Img

งานวิจัย

การคัดเลือกสายพันธุ์อ้อยทนเค็มภายใต้ระบบการควบคุมสภาวะแวดล้อมและตรวจสอบยีนทนเค็มโดยผ่านกลไก DNA methylation (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศศิวิมล ชื่นเจริญ, Imgนายสุริยันต์ ฉะอุ่ม

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พันธุวิศวกรรม epigenetics and small RNA , การโคลนยีนและการถ่ายยีนในพืช , การควบคุมและการแสดงออกของยีน , ชีวสารสนเทศ

Resume