Search Result of "ดร. สุมิตรา วัฒนา"

About 27 results
Img

งานวิจัย

การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับสบู่ดำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตรา วัฒนา, Imgนายคมสัน คีรีวงศ์วัฒนา

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การกำเนิดจำแนกดิน, การวางแผนการใช้ที่ดิน, แร่วิทยาในดิน, GIS for soil resources

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย รฐนนท์ เจริญชาศรี

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีดิน

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การประเมินปริมาณพื้นที่และคุณภาพของดินที่มีความเหมาะสมต่ำต่อการทำนาข้าว เพื่อการพัฒนาการจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพในการปลูกอ้อย ในจังหวัดหนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, Imgนายรฐนนท์ เจริญชาศรี, Imgดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล, Imgดร.รวิยา ทองย่น, Imgดร.สุมิตรา วัฒนา, Imgนายกฤดิโสภณ ดวงกมล, Imgนายอนุวัชร โพธินาม

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นาย เฉลิมชาติ วงศ์ลี้เจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Soil Chemistry, Soil Fertility and Environmental

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การกำเนิดและจำแนกดิน แร่ในดิน/คุณภาพดินเพื่อการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

นาย เอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:มลพิษทางดินและการจัดการ , เคมีดิน, การวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี

Resume

12