Search Result of "ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง"

About 30 results
Img
Img

Researcher

ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์พืช, Rice Genomics Bioinformatics

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์

Resume

Img
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, อาจารย์, Imgนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, ImgDr. Jonaliza Lanceras-Siangliw, Imgดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา, Imgดร. วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี, Imgดร. วินิตชาญ รื่นใจชน, Imgดร. ไวพจน์ กันจู, Imgดร.มีชัย เซี่ยงหลิว, Imgดร.วินธัย กมลสุขยืนยง, Imgดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, Imgนาย ชาตรี แสนสุข, Imgนาย สุนิยม ตาปราบ, Imgนาย สุไลมาน เจ๊ะอาบู, Imgนาย อาณัติ สุขีวงศ์, Imgนาย เอกวัฒน์ ไชยชุมภู

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ข้าวเพื่อสุขชีวิตและสิ่งแวดล้อม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, Imgดร.โจนาลิซ่า แอล เซึ่ยงหลิว, Imgดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, Imgดร.มีชัย เซี่ยงหลิว, Imgดร.วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี, Imgดร.วินธัย กมลสุขยืนยง, Imgดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, Imgดร.ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, Imgดร.ศิริลักษณ์ วัฒนวาณิชกร, Imgดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, Imgดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง, Imgดร.สุไลมาน เจ๊ะอาบู, Imgนางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี, Imgนางสาวศิริพร กออินทรศักดิ์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ๖๐ ปี วช. (2019)

ผลงาน:โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง: ข้าวไซ์เบอร์รี่

นักวิจัย: Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์ Imgดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง Imgดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา Imgนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ Imgดร.นงนาถ พ่อค้า Imgนายอนุชา พลับพลา Imgนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู Imgดร.สุพัฒน์ ทองเจือ Imgน.ส. สุภาพร พรหมพันธุ์ Imgรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย Imgรศ.ดร.พงศธร สังข์เผือก Img รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล Imgรศ. ประภาศรี ภูวเสถียร Imgดร.อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ Img รศ. ดร.พรรัตน์ สินชัยพาณิช Imgรศ.ดร.เอกราช เกตุวัลห์ Imgอ. ริญ เจริญศิริ Imgน.ส.อชิรญา คำจันทร์ Imgน.ส.รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ Imgน.ส.อรวรรณ กริ่งเกษม Imgน.ส.บังอร เสาวงจันทร์ Imgน.ส. ลัดดา ชูวรเชษณ์ Imgน.ส. ศศพินทุ์ ดิษนิล Imgดร.อรยา พรเอี่ยมมงคล Imgน.ส.พีรดา สุวรรณพฤกษ์ Imgน.ส.กาญจน์ธิดี ศิริปรีชา Imgน.ส.กนิน ธีระตันติกานนท์ Imgศ.นพ. สุรัตน์ โคมินทร์ Imgผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ Imgดร.รจนา ชุณหบัณฑิต Imgผศ. ดร. ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต Imgน.ส.ดวงนภา แดนบุญจันทร์ Imgน.ส.ธนินท์ธร มายะการ Imgน.ส. ผกาวลี ประกายสิทธิ์ Imgน.ส.นางสาวปิยนุช แออ่วม Imgน.ส.อรุณวรรณ อุดมเกษมทรัพย์ Imgรศ.ดร. มลุลี ตัณฑวิรุฬห์ Imgรศ. นภมน ศรีตงกุล Imgรศ. ดร. วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ Imgรศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส Imgศ.นพ. สุทัศน์ ฟู่เจริญ Imgดร. รัมณียา นิธิพงษ์วนิช Imgรศ. ดร. สุกัญญา วงศ์พรชัย Imgดร. สุวพร เหลืองขมิ้น Imgนายวิโรจน์ ลี้ธีระกุล Imgนายสราวุฒิ สวัสดิ์กลาง

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การค้นหาหน้าที่ยีนทั้งจีโนมข้าว: การก่อการกลายพันธุ์ทั้งจีโนม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวนงนาถ พ่อค้า, Imgนายชาตรี แสนสุข, Imgนายธานี ศรีวงศ์ชัย, Imgนายธีรยุทธ ตู้จินดา, Imgนายมีชัย เซี่ยงหลิว, Imgนายวินธัย กมลสุขยืนยง, Imgนายวินิตชาญ รื่นใจชน, Imgนายไวพจน์ กันจู, Imgนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, Imgนายศิวเรศ อารีกิจ, Imgนายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, Imgนายสุพัฒน์ ทองเจือ, Imgนายอนุชา พลับพลา, Imgนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (6)

12